روز: 25 مهر 1400

بدون داشتن تکنولوژی‌های درست، شما در آنبوردینگِ کارمندان خود به شکل مجازی، با مشکل مواجه خواهید شد و تأثیر اولیه ضعیفی از شرکت خود در ذهن کارمند ایجاد می‌کنید. پس در انتخاب راه‌کار درست دقت کنید.