روز: 17 آذر 1400

ایجاد فرهنگی که از تحول دیجیتال حمایت می‌کند، با شکل‌دادن به ذهنیت افراد آغاز می‌شود. در این مقاله با رسم شکل 😁 به چهار ذهنیت مفید برای ایجاد فرهنگ حمایت از تحول دیجیتال و چگونگی کمک به خود و تیم‌ها در اتخاذ آنها پرداخته‌ایم.