روز: 17 اسفند 1400

تا زمانی که سازمان‌ها درگیر جابه‌جایی و حرکت به سمت ابر هستند، یا وضعیت امنیتی فعلی خود را مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌دهند، بررسی لایه‌های امنیتی ابری مهم خواهد بود. این مقاله مقدمه‌ایست برای اینکه چگونه با امنیت و آسودهگی خاطر به فضای ابری ورود کنیم. 😌