روز: 1 تیر 1401

امروزه هنوز هم تعداد قابل توجهی از تیم‌ها و اعضای سازمان‌ها در کنار هم و در یک محل کار فیزیکی حضور دارند، با این وجود هستند تیم‌هایی که بیشتر و یا حتی همه اعضا، دورکاری می‌کنند. اگر فکر می‌کنید مدیریت تیم‌های دورکارمشکل است، سخت در اشتباهید. دورکاری هم اصولی دارد؛ این اصول را رعایت کنید نتیجه شما را غافلگیر خواهد کرد.